Regulamin (warunki korzystania) serwisu GoldBikiniClub.com


1. Ogólne informacje

Wchodząc na stronę internetową Goldbikiniclub.com (zwaną również „Strona” lub „Serwis”), w tym również za pośrednictwem aplikacji i urządzeń mobilnych, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków korzystania z usług, niezależnie czy używasz Strony jako zarejestrowany użytkownik czy jako gość.

Jeśli chcesz korzystać ze Strony jako gość lub zostać członkiem i korzystać z usług Goldbikiniclub.com, zapoznaj się z poniższymi warunkami. Jeśli nie akceptujesz i nie zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zasad określonych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce Prywatności, nie korzystaj ze strony Goldbikiniclub.com.

Postanowienia Warunków korzystania z usług, Polityki Prywatności oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami, określają prawa i obowiązki użytkowników serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów prowadzących i administrujących usługami serwisu Goldbikiniclub.com.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków korzystania z usług oraz Polityki Prywatności w każdym momencie według własnego uznania. Zawsze wskazujemy datę ostatniej aktualizacji, a użytkownik zgadza się okresowo sprawdzać czy nie nastąpiły zmiany. Zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej i staną się skuteczne bez uprzedniego powiadomienia. Dalsze korzystanie naszych usług oznacza akceptację tych zmian. Jeżeli jednak zmiany te są istotne i wymagają uprzedniej akceptacji użytkownika przez obowiązujące prawo, otrzymamy na nie uprzednią zgodę użytkownika.

Korzystanie z treści zamieszczonych w serwisie Goldbikiniclub.com przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla tej osoby oraz które nie były nigdy skazane za jakiekolwiek przestępstwa na tle seksualnym lub są przeciwko tym osobą prowadzone postępowania przygotowawcze lub sądowe.

Niniejsza umowa prawna jest zawarta pomiędzy użytkownikiem, a Goldbikiniclub.com. Poprzez dostęp do serwisu, użytkownik akceptuje niniejsze Zasady i Politykę Prywatności, niezależnie od tego, czy zostaną wykupione dodatkowe usługi.

Serwis ma swą siedzibę na terenie Republiki Cypru. Właścicielem serwisu jest spółka Lincoln Business Consulting Group z siedzibą w Nikozji (Cypr), adres: Chytron 30, Office 32, 1075 Nicosia. Wszelkie inne zasady nieokreślone w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie są regulowane wyłącznie przez prawo cypryjskie, bez względu na zbieg reżimów prawnych.

Niniejsze Warunki oraz Polityka Prywatności zawierają pełne porozumienie i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia między stronami. Nieważność lub niewykonalność jakichkolwiek zapisów z niniejszych Warunków nie ma wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych zapisów. Nagłówki użyte w niniejszym dokumencie są wyłącznie informacyjne i nie uważa się ich za definiujące lub ograniczające zawartość jakiegokolwiek postanowień. Warunki nie podlegają Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

2. Cele serwisu

Goldbikiniclub.com jest portalem społecznościowym, platformą komunikacji, zapewniającą użytkownikom interaktywny sposób komunikacji i rozrywki dla osób poszukujących tego samego. Nie zachęcamy, nie popieramy ani nie namawiamy do postępowania łamiącego przepisy prawa w jakimkolwiek kraju, w którym korzystanie z usług Goldbikiniclub.com jest możliwe. Użytkownik oświadcza, że nie będzie korzystał z serwisu Goldbikiniclub.com w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem.

Nasz serwis ma na celu dostarczenie rozrywki i zabawy, umożliwia nawiązanie nowych kontaktów oraz daje użytkownikowi możliwość poznania innych osób w ramach serwisu. Nie dajemy jakiejkolwiek gwarancji spotkania lub odnalezienia tej osoby w świecie rzeczywistym (poza serwisem internetowym).

3. Oświadczenia i zobowiązania Użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do postępowania zgodnego z prawem oraz przyjętymi zwyczajami, a także do nienaruszania praw i wolności innych osób, ich własności intelektualnej i prywatności.

Użytkownik nie będzie w szczególności:

 1. korzystać z informacji dostępnych za pośrednictwem naszego Serwisu w jakimkolwiek bezprawnym celu,
 2. zakłócać funkcjonowania naszego serwisu przy wykorzystywaniu jakiegokolwiek oprogramowania, wirusów, szkodliwych kodów, ataków typu DDoS lub w inny sposób, który ingeruje bezprawnie w nasz serwis lub jego zwartość;
 3. korzystać z naszego Serwisu w jakichkolwiek celach komercyjnych,
 4. modyfikować, rozszyfrowywać, udzielać sublicencji, dekompilować lub w inny sposób ingerować w dowolne części Serwisu,
 5. gromadzić lub przechowywać dane osobowe innych użytkowników bez ich zgody,
 6. korzystać z naszego Serwisu w celu przesyłania jakichkolwiek informacji dotyczących innych osób lub podmiotów, w szczególności: fotografii innych osób, osobistych informacji kontaktowych, numerów kart kredytowych, debetowych, telefonicznych lub kont bankowych,
 7. korzystać z naszego Serwisu w celu pozyskiwania danych kontaktowych innego użytkownika bez jego uprzedniej zgody;
 8. korzystać z naszego Serwisu w związku z wysyłką reklam lub niechcianych e-maili ("spamu"),
 9. prześladować lub nękać innych użytkowników naszego Serwisu,
 10. naruszać prawa własności intelektualnej Serwisu lub jakichkolwiek osób trzecich w jakikolwiek sposób,
 11. korzystać z Serwisu, jeśli kiedykolwiek był skazany za przestępstwo seksualne lub znajduje się obecnie w stanie oskarżenia o ich popełnienie;
 12. korzystać z Serwisu dla jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem, w tym dla prostytucji,
 13. zamieszczać, przesyłać lub przekazywać do Serwisu nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub niezgodne z prawem informacje lub treści,
 14. zamieszczać, przesyłać, przekazywać lub w inny sposób udostępniać treści, do udostępniania których w Serwisie użytkownik nie został prawnie upoważniony na podstawie jakichkolwiek przepisów prawa lub stosunku umownego,
 15. przekazywać jakiekolwiek prywatne informacje lub dane o użytkownikach innym użytkownikom lub podmiotom trzecim,
 16. gromadzić i przechowywać informacje o innych użytkownikach poza zakresem dozwolonego korzystania z naszych usług,
 17. podszywać się pod inne osoby lub podmioty,
 18. składać fałszywe zeznania, próbować lub wykorzystywać dane osobowe, finansowe lub inne, do których stosowania użytkownik nie został upoważniony,
 19. udzielać pomocy lub ułatwiać innym osobom w popełnianiu któregokolwiek z powyższych naruszeń,
 20. naruszać, jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, prawa do wizerunku lub innych praw chronionych przepisami.
 21. publikować w opisie profilu lub ogłoszeniach danych kontaktowych.

4. Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, że:

 1. ma pełną zdolność do zawierania umów,
 2. będzie korzystał z Serwisu w sposób zgodny z prawem, naszą Polityką Prywatności i niniejszymi zasadami,
 3. nigdy nie został skazany za przestępstwa seksualne i nie są prowadzone wobec niego żadne postępowania o takim zarzucie (w tym na etapie postępowania przygotowawczego),
 4. posiada wszelkie niezbędne treści, które umieszcza w Serwisie,
 5. wykorzystywanie przez nas treści zamieszczonych przez Użytkownika nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

5. Użytkownik uzyskując dostęp lub przekazując jakiekolwiek treści za pomocą naszego serwisu, robi to wyłącznie na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.

6. Komunikacja pomiędzy Użytkownikami

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania dotyczące nawiązywania kontaktów i relacji z innymi użytkownikami Serwisu. Użytkownik w pełni odpowiada za treść zamieszczonych przez siebie materiałów w Serwisie oraz w wysyłanych przez siebie wiadomościach. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania niezbędnych środków ostrożności w ewentualnych kontaktach z innymi użytkownikami Serwisu, zwłaszcza jeśli zdecyduje się w przyszłości spotkać się z nimi osobiście. Użytkownik nie powinien podawać swoich szczegółowych danych osobowych.

Użytkownik zgadza się, że nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania przez użytkownika z Serwisu, w tym za szkody powstałe w wyniku kontaktu z innymi użytkownikami naszego Serwisu.

Nie odpowiadamy za postępowania naszych użytkowników. Nasz Serwis nie sprawdza rejestrów karnych ani nie prowadzi jakiejkolwiek innej formy kontroli zarejestrowanych użytkowników lub członków pod kątem ich karalności za jakiekolwiek przestępstwa, w szczególności przestępstwa o charakterze seksualnym. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania wszelkich interakcji pomiędzy użytkownikami Serwisu oraz do podejmowania wszelkich działań w dobrej wierze w celu ograniczenia dostępu do wszelkich materiałów, które my lub inny użytkownik naszego serwisu może uważać za nielegalne, obsceniczne, napastliwe lub w inny sposób budzące sprzeciw.

Korespondencja przesyłana pomiędzy użytkownikami może być przez nas sprawdzana pod kątem zgodności z niniejszymi Zasadami, jednak będzie traktowana przez nas jako prywatna w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z lub odnoszące się do postępowania użytkownika lub kogokolwiek innego w związku z korzystaniem z Serwisu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych przez innych użytkowników Serwisu. Użytkownik zgadza się, że nie jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowość informacji przekazywanych mu w Serwisie. Użytkownik zwalnia nas od wszelkiej odpowiedzialności w związku z Serwisem i treściami, jakie może otrzymywać od innych użytkowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zbadania i podjęcia odpowiednich działań prawnych według własnego uznania wobec każdego, kto naruszy niniejsze Zasady, w tym usuwania obraźliwych komunikatów z Serwisu, usuwania kont użytkowników oraz przekazywania informacji właściwym organom, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

Użytkownik zrzeka się lub zgadza się zrzec się wszelkich roszczeń w stosunku do nas, naszych podmiotów powiązanych oraz naszych i akcjonariuszy i wspólników, członków zarządu, dyrektorów, prokurentów, pracowników, agentów od wszelkich roszczeń, żądań, szkód, strat, zobowiązań wszelkiego rodzaju, znanych i nieznanych, bezpośrednich i warunkowych, ujawnionych i nieujawnionych, wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z użytkowaniem Goldbikiniclub.com

7. Nieletni

Nasz serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju, jednak jako pełnoletniość uznajemy nie mniej niż 18 lat. Nie będziemy świadomie udostępniać korzystania z usług nikomu, kto nie spełnia tych kryteriów. Korzystając z naszego serwisu, użytkownik oświadcza, że ma co najmniej 18 lat. Zabronione jest przesyłanie zdjęć przedstawiających osoby poniżej 18 roku życia.

Użytkownik zapewnia, że podejmie wszelkie środki ostrożności aby nie pozwolić uzyskać dostępu żadnej osobie nieletniej do tej strony, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków ostrożności. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania nas o korzystaniu z serwisu przez nieletnich, w przypadku wykrycia takiego korzystania.

8. Usługi

Wszelkie odpłatne usługi w serwisie świadczone są wyłącznie na wyraźne zlecenie użytkownika i dokonywane poprzez ich aktywację. Równocześnie z aktywacją płatnej usługi użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na rzecz serwisu zgodnej z aktualnym cennikiem usług dostępnym dla każdego zarejestrowanego użytkownika. Po uiszczeniu należnej opłaty użytkownik otrzymuje dostęp do materiałów przewidzianych dla użytkowników Silver, Gold lub Platinium.

Zakres usług płatnych serwisu, dostępnych dla członków konta premium lub konta VIP określa opis kont Silver, Gold lub Platinium. Uzyskanie statusu użytkownika Silver, Gold lub Platinium dostępne jest dla wszystkich użytkowników serwisu po wniesieniu stosownej opłaty aktywacyjnej, zgodnej z aktualnym cennikiem usług dostępnym dla każdego zarejestrowanego użytkownika. Dokonując zapłaty za jedno z wybranych kont użytkownik potwierdza, że zapoznał się z opisem kont premium, Silver, Gold i Platinum i nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji dotyczących dostępnych funkcji któregokolwiek z kont.

W opisie kont premium, Silver, Gold i Platinum stosowany jest termin „miesiąc” odnoszący się do okresu ważności opłaconego konta. Jako „miesiąc” zawsze należy rozumieć okres 30 dni bez względu na to jak długi jest miesiąc kalendarzowy w którym dokonano opłaty.

9. Profile

Od gości Serwisu jest wymagane utworzenie „profilu” w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Aby uaktywnić pewne dodatkowe funkcje Serwisu, Goście mogą wybrać jeden z Możliwa jest płatność przelewem bankowym, kartą kredytową oraz poprzez wpłatę w okienku Poczty Polskiej. Oprócz płacenia podanej kwoty na użytkowniku spoczywa obowiązek pokrycia wszystkich obowiązujących podatków lub opłat w związku z zakupem, obowiązującym zgodnie z lokalnym prawem.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki cenowej, metody lub trybu, w jaki możemy pobierać opłaty za nasze usługi w dowolnym czasie, według własnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia. Konta nie mogą być przenoszone z jednego klienta Serwisu na innego klienta. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawidłowych, aktualnych i kompletnych danych w ramach profilu. Jeśli użytkownik poda jakiekolwiek wprowadzające nas w błąd lub fałszywe informacje, możemy ograniczyć jego prawo do korzystania z serwisu lub usunąć konto.

Użytkownik może podczas rejestracji wybrać swoją nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik oświadcza, że nie wybierze nazwy, która może się podszywać pod kogoś innego lub w inny sposób może naruszać prawa osób trzecich. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia rejestracji użytkownika o określonej nazwie lub jej późniejszej zmiany lub usunięcia. Nazwa użytkownika i hasło nie są zbywalne i nie mogą być przypisywane innym osobom. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zachowania objęte jego kontem, Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania nas o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu jego konta, które zostało przez niego wykryte. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niezastosowania się do zapisów w niniejszych Warunkach.

W celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług możemy tworzyć profile, które mogą wchodzić w interakcje z innymi Użytkownikami. Profile te pozwalają na zbieranie wiadomości w dziedzinie badania jakości obsługi klienta i działania serwisu, aby umożliwić nam analizę preferencji użytkownika, trendów i informacji o naszych potencjalnych klientach. Użytkownik wyraża zgodę, że niektóre profile umieszczane w ramach serwisu mogą być fikcyjne. Korzystamy z takich profili m.in w celu monitorowania komunikacji pomiędzy użytkownikami oraz sprawdzenia zgodności z naszymi zasadami.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że opisy, zdjęcia i informacje zawarte w tych profilach są dostarczane głównie dla rozrywki i aby pomóc mu w poruszaniu się i zapoznawaniu się w naszym Serwisie. W ramach tej funkcji profile mogą inicjować kontakt i wysłać wiadomości. Użytkownik rozumie, że nie może spotkać się osobiście z żadną z osób związanych z naszymi profilami i przyjmuje do wiadomości oraz zgadza się, że takie komunikaty są wyłącznie dla rozrywki i zachęty do korzystania z naszego Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszelkie profile użytkowników i Członków, jak również komunikaty od tych osób mogą nie być autentyczne.

10. Blokada i usunięcie konta

Użytkownik wyraża zgodę na to, że możemy zablokować mu dostęp do naszego Serwisu z jakiegokolwiek powodu i bez uzasadnienia, w szczególności za naruszenie niniejszych Zasad. Możemy to również zrobić bez podawania powodu blokady i bez wcześniejszego wezwania. Nie ponosimy również jakichkolwiek kosztów za jakiekolwiek szkody związane z blokadą konta, jednak Użytkownik będzie uprawniony do zwrotu niewykorzystanych pakietów, o ile zgłosi nam takie żądanie zwrotu.

Użytkownik nie będzie uprawniony do zwrotu niewykorzystanych kredytów lub opłat abonamentowych w przypadku naruszenia niniejszych zasad.

Użytkownik może także całkowicie usunąć swój profil, w ten sposób usuwając wszelkie istnienie konta w serwisie, w szczególności wszystkie wysłane i odebrane wiadomości.

Nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do usunięcia profilu, zdjęcia i innych informacji użytkownika z naszego Serwisu nawet po wprowadzeniu blokady Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraźnie będzie się domagał całkowitego usunięcia profilu.

Administrator Serwisu zobowiązany jest do usunięcia konta użytkownika na jego prośbę tylko w sytuacji kiedy niemożliwe będzie usunięcia konta samodzielnie przez użytkownika. Dla każdego zarejestrowanego użytkownika funkcja usunięcia konta jest dostępna w ustawieniach jego konta.

Proces usunięcia konta użytkownika trwa nie dłużej niż 30 dni, licząc od dnia, w którym użytkownik uiścił wszelkie opłaty wynikające z wykupionego abonamentu.

11. Użytek komercyjny

Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywał Serwisu w jakichkolwiek celach komercyjnych. Organizacje i przedsiębiorstwa nie mogą wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek celów. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w celu prostytucji, sutenerstwa, oszustwa, zbierania nazw użytkowników i adresów e-mailowych, w celu wysyłania niechcianych wiadomości do innych użytkowników wewnątrz Serwisu oraz wiadomości e-mail.

Użytkownik rozumie i zgadza się, że korzystanie z naszej strony odbywa się na podstawie naszej zgody, która może być cofnięta w każdej chwili, z dowolnego powodu bez podania przyczyny i według własnego uznania.

12. Nieaktywne konta

Jeżeli użytkownik nie zalogował się na konto w ciągu ostatnich 100 dni, zastrzegamy sobie prawo do anulowania jego niewykorzystanych środków. Użytkownik, dla którego konta członkowskiego wygasła ważność opłaconego abonamentu Premium, Silver, Gold lub Platinum , może nie być w stanie uzyskać dostępu do niektórych funkcji, dopóki nie opłaci ponownie wybranego abonamentu. Użytkownik zgadza się, że czas ważności jego konta wygasa automatycznie.

Możemy zmienić obowiązujące opłaty i koszty lub dodać nowe opłaty lub koszty w ramach serwisu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty lub koszty ponoszone w celu uzyskania dostępu do Serwisu (np. dostęp do Internetu).

Jeśli użytkownik naruszy zasady objęte niniejszymi Warunkami lub w Polityce prywatności niewykorzystane środki nie będą zwrócone. Wszelkie opłaty czy koszty nie podlegają zwrotowi w żadnych okolicznościach.

13. Zwrot kosztów

Użytkownik zgadza się, że wszystkie dokonywane transakcje i dokonane zakupy są bezzwrotne. Chronimy nasze interesy przed zwrotnymi i fałszywymi obciążeniami kart kredytowych. W przypadku kwestionowana u swojego operatora opłaty dokonanej za pomocą karty kredytowej, w wyniku czego ściągana jest od nas zwrotnie płatność, będziemy w pełni współpracować z operatorem płatności i innymi organami w celu zbadania sprawy. Użytkownik rozumie i zgadza się, że w przypadku próby utworzenia fałszywego obciążenia zwrotnego będziemy mogli dostarczyć i ujawnić szczegółowe informacje na temat profili, danych karty, wiadomości i innej komunikacji w serwisie. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że może być obciążony naszymi roszczeniami odszkodowawczymi w przypadku nieuczciwego złożenia obciążenia zwrotnego.

14. Treści użytkownika

Przesyłając na naszą stronę jakiekolwiek treści, w szczególności zdjęcia, użytkownik oświadcza, że jest wyłącznym autorem zamieszczonych treści, a wykorzystanie ich przez nas nie będzie naruszać własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich. Użytkownik zrzeka się z tego tytułu wszelkich roszczeń. Użytkownik oświadcza , że ma pełne prawo do udzielania nam licencji i innych praw określonych w niniejszych Warunkach.

Przesyłając na naszą stronę jakiekolwiek treści użytkownik przyznaje nam i naszym licencjobiorcom, podmiotom dominującym, spółkom zależnym i stowarzyszonym nieograniczonego, wieczystego, ważnego na całym świecie, niewyłącznego, nieodpłatnego, nieodwołalnego, niezbywalnego prawa i licencji na używanie, kopiowanie, wyświetlanie, publikowanie, cytowanie, dystrybuowanie, tworzenie dzieł pochodnych, edycję, sublicencjonowanie, dalsze udostępnianie, leasing, wynajem i modyfikowanie wszelkich zamieszczonych przez siebie treści.

15. Zakazane treści

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści, które przekazuje lub zamieszcza w ramach Serwisu. Jeśli jakiekolwiek informacje, udzielone nam przez użytkownika następnie okażą się być niedokładne, wprowadzające w błąd lub nieprawdziwe, użytkownik niezwłocznie powiadomi nas o takiej zmianie.

Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać, ani nie przesyłać żadnych treści, które:

 1. zawierają treści wulgarne lub pornograficzne,
 2. wykorzystują wizerunek lub podobieństwo osób poniżej 18 roku życia lub w jakikolwiek sposób krzywdzą osoby nieletnie,
 3. zachęcają do zażywania narkotyków,
 4. nękają inne osoby,
 5. masowo rozsyłają niechciane wiadomości,
 6. promują nielegalne kopiowanie dzieł chronionych prawami autorskimi innych osób,
 7. nawołują do przemocy,
 8. zawierają jakiekolwiek nielegalne materiały naruszające prawa innego podmiotu w szczególności prawa własności intelektualnej,
 9. namawiają do zakupu nielegalnej broni,
 10. wyłudzają podanie informacji osobistych,
 11. prowadzą działalność marketingową lub handlową bez uprzedniej zgody Serwisu,
 12. naruszają jakiekolwiek przepisy i porządek prawny w kraju, który obejmuje Użytkownika.

Zakazane jest:

 1. masowe pobieranie przez Użytkownika danych lub innych treści i materiałów z naszej strony, aby tworzyć zbiory lub bazy danych, w tym również metodami ręcznymi lub w inny sposób,
 2. ustawianie głównego zdjęcia użytkownika zawierającego elementy nagości,
 3. publikowanie w ramach serwisu profili i ogłoszeń osób świadczących usługi typu escort,
 4. publikowanie w ramach portalu ogłoszeń zawierających oferty finansowe.

Użytkownik nie może zamieszczać, rozpowszechniać lub powielać w jakikolwiek sposób materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych, lub innych informacji bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich praw własnościowych.

Nie mamy obowiązku publikowania treści, które nam dostarczy Użytkownik. Użytkownik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość swojego profilu, publicznych wpisów, wiadomości i innych materiałów, jakie przesyła w ramach Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje i treści podawane przez innych użytkowników.

Udostępnianie zdjęć zawierających elementy nagości jest objęte ścisłymi ograniczeniami i może nastąpić tylko w formie zdjęć udostępnianych wybranym przez właściciela tych zdjęć innym użytkownikom serwisu.

W przypadku zablokowania konta z powodu publikacji zakazanych treści odblokowanie konta użytkownika będzie możliwe tylko przy jednoczesnym usunięciu zakazanych treści oraz wykupieniu jednego z dostępnych abonamentów.

16. Treści objęte ochroną

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie treści i materiały dostępne na naszej Stronie są chronione przez nasze prawa albo przez prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, znaków usługowych, patentów, tajemnic handlowych lub inne prawa własności). Użytkownik nie może używać żadnych symboli, oznaczeń i znaków towarowych, które są objęte prawami autorskimi chyba, że posiada na to zgodę twórcy.

Za treści odpowiada osoba, która je rozpowszechnia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że w żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zobowiązania lub szkody poniesione w wyniku treści zawartych w naszym Serwisie.

17. Oświadczenia Serwisu

Podejmujemy wszelkie starania aby Użytkownik był zadowolony z jakości świadczonych przez nas usług, jednak nie odpowiadamy za zdarzenia, które są od nas niezależne. Użytkownik korzysta z Serwisu wyłącznie na własne ryzyko. Nie gwarantujemy, że zostaną spełnione oczekiwania Użytkowników, w szczególności, że zostaną nawiązane jakiekolwiek interakcje pomiędzy użytkownikami. Nie odpowiadamy również za to, że:

 1. wszelkie informacje, które użytkownik uzyska w ramach serwisu będą zgodne z prawdą,
 2. treści, które użytkownik udostępnia lub przekazuje nie będą ujawniane osobom trzecim
 3. profile będą autentyczne,
 4. pliki i materiały przesyłane lub umieszczane przez innych użytkowników będą wolne od wirusów,
 5. osoby trzecie w sposób nieuprawniony zdobędą i udostępnią treści użytkowników.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub awarie techniczne związane choćby pośrednio z działalnością serwisu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe z tego tytułu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładne lub niewłaściwe treści publikowane w ramach naszego serwisu.

18. Wyłączenie odpowiedzialności Serwisu

Użytkownik oświadcza i wyraża zgodę na to, że nie odpowiadamy za jakiekolwiek szkody i straty powstałe choćby pośrednio w związku z funkcjonowaniem Serwisu. Użytkownik zgadza się zwolnić nas, nasze spółki zależne, dominujące, powiązane i każdego z naszych dyrektorów, wspólników, menedżerów, członków zarządu, partnerów, agentów, innych przedstawicieli i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, działaniami, szkodami, stratami, kosztami lub wydatkami, w tym opłatami i kosztami obsługi prawnej, poniesionymi w związku z jakimikolwiek postępowaniami wszczętymi przeciwko każdej ze stron, wynikającymi z korzystania z naszego serwisu.

19. Zapis na sąd arbitrażowy

Wszelkie spory wynikające z korzystania z niniejszego Serwisu będą rozpatrywane uprzednio na drodze polubownej lub przez właściwy sąd arbitrażowy.

Spory będą kierowane do arbitrażu z jednym arbitrem, zgodnie z przepisami ustawy Prawo arbitrażowe Cypru. Arbiter zostanie zaproponowany przez Służbę Arbitrażową Cypryjskiej Izby Handlowej, a następnie zatwierdzony przez strony. Miejscem arbitrażu będzie Nikozja, Cypr, językiem postępowania będzie język angielski. Decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca, jednak wyrok może zostać zaskarżony w danym sądzie właściwym sprawującym jurysdykcję. Koszty arbitrażu zostaną rozdzielone według ustaleń arbitra.

Zobowiązanie każdej z obu stron jest ograniczone do wysokości 1000 euro. Strony zrzekają się roszczeń ponad tę kwotę, a arbiter nie jest upoważniony do przyznawania kwot ponad tę kwotę. Wyrok sądu arbitrażowego wydanego przez arbitra może być przedłożony w dowolnym sądzie o właściwej jurysdykcji w celu wykonania.

20. Prywatność i korzystanie z informacje

Korzystanie z Serwisu jest uregulowane naszą Polityką prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pomimo naszych starań, aby utrzymać niezbędne zabezpieczenia w celu ochrony jego danych osobowych, nie możemy zapewnić bezpieczeństwa lub poufności informacji przekazywanych przezeń poprzez Internet i wiadomości e-mail.

Użytkownik zgadza się zwolnić nas oraz wszelkie nasze podmioty dominujące i zależne, naszych wspólników, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów od wszelkich roszczeń, żądań, strat, zobowiązań wszelkiego rodzaju, znanych i nie nieznanych, bezpośrednich i warunkowych, ujawnionych i nieujawnionych, wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z wydaniem lub wykorzystaniem tych informacji przez osoby trzecie.

21. Dezaktywacja Serwisu

Zastrzegamy sobie prawo dezaktywacji serwisu w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, w całości lub w części, czasowo lub na stałe, za co nie będziemy ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności.

22. Ograniczenie korzystania z Serwisu

W celu ochrony naszych praw i interesów, a także bezpieczeństwa innych użytkowników zastrzegamy sobie prawo do blokowania dostępu, według naszego uznania, do naszego Serwisu dla konkretnych użytkowników lub adresów IP, bez uprzedniego wzywania, jak i bez uzasadnienia.

23. Komunikacja za pomocą poczty e-mail

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywania wiadomości drogą poczty elektronicznej, które zawierają wiadomości na temat Serwisu, jak też usług oferowanych przez naszych parterów i podmioty trzecie.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień od nas.

Użytkownik zgadza się, że możemy korzystać z informacji kontaktowych, aby wysłać lub przekazać mu informacje i materiały promocyjne na temat naszego Serwisu oraz informacje i materiały promocyjne dotyczące naszych partnerów i stron osób trzecich.

24. Kontakt z nami

Wszystkie wiadomości będą wysyłane do Użytkowników za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Kontakt z nami możliwy jest za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://www.goldbikiniclub.com/kontakt

Polityka prywatności


Nasza polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność. Wszystkie Twoje prywatne dane utrzymywane są w ścisłej tajemnicy. Przekazane nam dane będą wykorzystywane wyłącznie przez Goldbikiniclub.com i nie będą nigdy sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim w jakimkolwiek celu bez Twojej zgody.

Jesteśmy mocno zaangażowani w ochronę prywatności w Internecie i podejmujemy wszelkie kroki w celu ochrony informacji poufnych. Używamy szyfrowania SSL do ochrony danych. Aby pomóc nam chronić Twoją prywatność prosimy o zachowanie w tajemnicy swojej nazwy użytkownika i hasła używanego w związku z uczestnictwem w Goldbikiniclub.com.

Dołożymy wszelkich starań, aby informacje nam przekazane pozostały prywatne i wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszym dokumencie.

Gromadzone informacje

Podczas rejestracji jako członek Goldbikiniclub.com zostaniesz poproszony o podanie danych. Nasza strona internetowa automatycznie otrzymuje i zapisuje informacje w naszych logach, w tym adres IP, typ przeglądarki. Możemy wymagać m. in. przedstawienia nazwy użytkownika, kodu pocztowego, daty urodzenia, kraju, wzrostu, wagi, płci, adresu e-mail itp.

Przekazywanie informacji

Za wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej polityce prywatności, nie ujawniamy informacji o jakichkolwiek indywidualnych wizytach w Goldbikiniclub.com ani nie dostarczamy nikomu Twoich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji , gdy uważamy, że jest to wymagane przez prawo lub w celu ochrony Goldbikiniclub.com, naszych użytkowników lub innych osób. Jednak możemy nagrywać i dzielić zbiorcze informacje z naszymi partnerami.

Zatrudniamy inne firmy i osoby do wykonywania zadań w naszym imieniu (serwery www, hosting, analizy danych, usługi marketingowe, przetwarzania płatności kartą kredytową oraz inne usługi). Firmy te mogą mieć dostęp do danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich zadań, ale nie mogą one udostępniać danych osobom trzecim.

Zbierane informacje

Zbieramy informacje o użytkownikach anonimowo, w obszarach takich jak najczęstsze wizyty użytkowników oraz najczęściej używane usługi. Informacje te pomagają nam określić, co jest najbardziej korzystne dla naszych użytkowników i co powinniśmy rozwijać dla jeszcze lepszego korzystania z naszych usług.

Możemy dzielić się tymi informacjami z naszymi partnerami.

Szczegółowe informacje

W niektórych przypadkach, kiedy chcesz zakupić dodatkowe usługi możemy zbierać bardziej szczegółowe informacje o użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, numer karty kredytowej itp.

Szczegółowe dane wykorzystywane są wyłącznie przez Goldbikiniclub.com i naszych partnerów w celu prawidłowego świadczenia usług, nigdy nie są sprzedawane lub przekazywane osobom trzecim do jakichkolwiek celów bez Twojej wyraźnej zgody.

Ujawnienie danych do instytucji finansowych

Jeśli kwestionujesz z jakiegokolwiek powodu płatności za pomocą karty kredytowej lub innej instytucji finansowej, musisz pamiętać, że wszystkie informacje o użytkowniku mogą być ujawnione do banku lub innych instytucji finansowych na dowód tego, że usługa została zrealizowana.

Niechciane wiadomości

Goldbikiniclub.com i nasi partnerzy handlowi nie wysyłają niechcianych wiadomości e-mail. Jednakże użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail na zarejestrowany przez siebie adres e-mail np. do celów marketingowych.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail w dowolnym momencie, samodzielnie zmieniając ustawienia otrzymywania powiadomień w postaci wiadomości e-mail dla swojego konta.

Wymiana wiadomości

Użytkownicy komunikują się ze sobą za pośrednictwem dostępnych w serwisie wiadomości. Co do zasady, nie moderujemy, ani nie monitorujemy wymiany prywatnej korespondencji pomiędzy użytkownikami, jednakże zastrzegamy sobie takie prawo, jeśli podejrzewamy, że użytkownicy są w wieku poniżej 18 lat lub korzystają z naszych usług w celu innego naruszenia naszych Zasad i warunków lub Polityki prywatności.

Wpisy, które pojawiają się w publicznym miejscu mogą być moderowane, a jeżeli jest to konieczne, zastrzegamy sobie prawo do redagowania, kasowania lub niewykorzystywania treści zamieszczanych w części strony dostępnej publicznie.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo danych użytkownika stosujemy technologie m.in. „zapory ogniowe”, zaszyfrowaną transmisję danych SSL oraz inne szyfrowanie poufnych informacji osobistych lub finansowych w czasie, gdy są one przechowywane na dysku.

Transakcje online

Gdy złożysz zamówienie online, Twoje dane osobowe oraz dane karty kredytowej są szyfrowane przy użyciu szyfrowania SSL. Chociaż nie możemy zagwarantować, że szyfrowanie jest zawsze skuteczne do ochrony danych, jednak SSL sprawia, że trudniej jest dokonać kradzieży lub przechwycenia danych w trakcie ich przesyłania.

Aktualizacja informacji o koncie

Goldbikiniclub.com pozwala na zmianę danych osobowych w dowolnym momencie. Aby to zrobić, wystarczy zalogować się do Goldbikiniclub.com podając swoją nazwę użytkownika i hasło, a będziesz mógł zaktualizować informacje o koncie.

Zmiany polityki prywatności

Jeśli zdecydujemy się na zmianę naszej polityki prywatności, zamieścimy te zmiany tutaj, tak, że będziesz zawsze wiedzieć, jakie informacje zbieramy, jak możemy wykorzystać te informacje i w jaki sposób będziemy je przetwarzać. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt.

Goldbikiniclub.com stosuje odpowiednie środki ostrożności, aby bezpiecznie zachować dane użytkowników, jednak nie jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie naruszenia bezpieczeństwa, które są od nas niezależne, w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za kradzież i opublikowaniu danych przez osoby trzecie.

Przetwarzanie danych

Przyjmując tę Politykę prywatności użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie reklam kierowanych drogą elektroniczną od Piękneibogaci.pl, jej partnerów oraz na przekazywanie w przyszłości jego danych na rzecz partnerów Goldbikiniclub.com. Dane użytkownika będą przechowywane w kontrolowanym przez nas pliku danych. Użytkownik ma również prawo do dostępu, sprostowania informacji osobistych lub anulowania przetwarzania danych, kontaktując się poprzez formularz kontaktowy.

Cookies

Aby zwiększyć Twoje doświadczenie w Goldbikiniclub.com i prawidłowe korzystanie z usług członkowskich, używamy funkcji cookies w przeglądarce internetowej. Cookies to małe pliki, które Twoja przeglądarka zapisuje na dysku twardym komputera. Używamy zapamiętywania preferencji użytkownika, sesji użytkownika, śledzenia wizyty, aby zrozumieć zachowanie użytkowników. Ze względu na wykorzystywanie plików cookies, możemy zapewnić szybsze usługi i bardziej spersonalizowane wyniki. Użytkownik ma możliwość ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie. Jednak robiąc to utrudnia korzystanie z usług członkowskich.

Akceptacja Polityki prywatności

Użytkownik wyraża zgodę na zasady dotyczące prywatności i zgadza się na warunki określone w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności w dowolnym momencie. Zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej i staną się skuteczne bez uprzedniego powiadomienia. Dalsze korzystanie naszych usług oznacza akceptację tych zmian. Jeżeli jednak zmiany te są istotne i wymagają uprzedniej akceptacji użytkownika przez obowiązujące prawo, otrzymamy na nie uprzednią zgodę użytkownika.